Zákon o štátnom fonde rozvoja bývania | REALITY MOVE | Realitná kancelária Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Zákon o štátnom fonde rozvoja bývania
28.01.2011


607/2003 Z.z.

ZÁKON


zo 6. novembra 2003


o Štátnom fonde rozvoja bývaniaZmena:536/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.novembra 2004
Zmena:523/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005
Zmena:349/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2007
Zmena:349/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena:518/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2009
Zmena:265/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Základné ustanovenia


(1) Financovanie štátnej podpory (ďalej len "podpora") pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu sa uskutočňuje prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania1) (ďalej len "fond").

(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

§ 2
Správa a orgány fondu


(1) Správu fondu vykonáva Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").

(2) Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len "minister").

(3) Minister zriaďuje Radu Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len "Rada fondu") ako svoj poradný orgán na tvorbu a použitie prostriedkov fondu.

(4) Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu, ako aj podrobnosti o počte členov a o zložení Rady fondu, vymenúvaní a odvolávaní jej členov a o jej organizácii a činnosti upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

§ 3
Zdroje fondu


Zdroje fondu sú

a) splátky úverov poskytnutých z fondu,
b) splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,
c) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
d) výnosy z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici s výnimkou výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,
e) príjmy z výťažku pri výkone exekúcie veci, na ktorú bolo zriadené zmluvné záložné právo,
f) zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roka a zostatky prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu, ak spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu, 1a)
g) zostatky nevyčerpanej podpory vrátenej žiadateľom s výnimkou zostatkov vrátenej nevyčerpanej podpory poskytnutej z prostriedkov štátneho rozpočtu v predchádzajúcich rokoch,
h) príspevky poskytnuté z Fondu národného majetku Slovenskej republiky za podmienok ustanovených osobitným predpisom, 2)
i) dary,
j) dotácie zo štátneho rozpočtu, 1)
k) iné zdroje, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

§ 4
Použitie prostriedkov fondu


(1) Prostriedky fondu možno použiť na

a) podpory poskytované na účel uskutočnenia pomoci štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu,
b) realizáciu vládneho programu zatepľovania,
c) správu fondu.

(2) Rozpočet fondu schvaľuje vláda Slovenskej republiky. Fond je povinný predložiť vláde Slovenskej republiky prostredníctvom ministerstva návrh rozpočtu každoročne do 15. augusta, ak vláda Slovenskej republiky neurčí neskorší termín.

(3) O zmenách rozpočtu fondu, ktoré majú vplyv na prebytok alebo schodok rozpočtu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu, rozhoduje vláda Slovenskej republiky. O ostatných zmenách rozpočtu fondu rozhoduje minister na základe odporúčania Rady fondu.

(4) Prostriedky použité na správu fondu okrem nákladov za vedenie účtov a bankové služby nesmú prekročiť 3 % z ročných zdrojov fondu uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) až e). Na odmeňovanie zamestnancov fondu sa vzťahuje osobitný predpis.3)

§ 5
Účel podpory


(1) Podporu možno poskytnúť na tieto účely:

a) obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčom dome,
b) výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb, 4) ktoré poskytuje starostlivosť celoročne (ďalej len "zariadenie sociálnych služieb"), alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb,
c) kúpa bytu,
d) obnova bytovej budovy, 5)
e) výstavba nájomného bytu vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,
f) obnova zariadenia sociálnych služieb,
g) zatepľovanie bytovej budovy.

(2) Polyfunkčný dom na účely tohto zákona je budova, v ktorej najmenej jedna tretina podlahovej plochy je určená na bývanie a pozostáva najmenej zo štyroch bytov.

(3) Zatepľovaním bytovej budovy na účely tohto zákona sa rozumie zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy na bývanie, ktoré sa preukazuje
a) dosiahnutím zníženia potreby tepla na vykurovanie minimálne 20 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie za podmienky, že uskutočnením tohto účelu sa splní hygienické kritérium, kritérium výmeny vzduchu a energetické kritérium určené osobitným predpisom,
b) splnením kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií nižšej, ako je požiadavka osobitného predpisu, pričom stavebnými konštrukciami sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom.

(4) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na

a) byt stavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 1,
b) byt trvale určený na bývanie pestúnov a detí zverených do pestúnskej starostlivosti,
c) byt určený výlučne na výkon opatrovateľskej služby podľa osobitného predpisu, 6)
d) byt určený pre fyzickú osobu, ktorej sa skončila ústavná starostlivosť v detskom domove alebo v domove sociálnych služieb pre deti alebo ktorej sa skončila pestúnska starostlivosť podľa osobitného predpisu6a) (ďalej len "odchovanec").

(5) Na účely tohto zákona sa kúpou bytu podľa odseku 1 písm. c) rozumie kúpa bytu od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí, od ktorého nadobudnutia právoplatnosti neuplynulo viac ako dva roky.

(6) Ustanovenie odseku 5 sa nepoužije, ak ide o kúpu bytu žiadateľom, ktorým je odchovanec, ktorý si rieši svoje prvé bývanie.

(7) Na účely tohto zákona sa obnovou bytovej budovy podľa odseku 1 písm. d) rozumie

a) tepelná ochrana bytového domu alebo rodinného domu pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov7) a technických špecifikácií8) alebo
b) obnova alebo modernizácia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, 9) alebo
c) odstránenie statických nedostatkov bytového domu, ak sú preukázané oprávnenou osobou.10)

(8) Na účely tohto zákona sa obnovou zariadenia sociálnych služieb podľa odseku 1 písm. f) rozumie

a) tepelná ochrana zariadenia sociálnych služieb,
b) obnova alebo modernizácia obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.

(9) Na účely tohto zákona príslušenstvom obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb je predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú jej súčasťou alebo ak sú k nej priamo priľahlé. Spoločnými priestormi zariadenia sociálnych služieb sú spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, pivnica, práčovňa, kotolňa, kuchyňa, WC a kúpeľňa, ak nie je súčasťou obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb a ak nie je k nej priamo priľahlá.

(10) Ak ide o služobný byt, 11) podporu na účely uvedené v odseku 1 nemožno poskytnúť.

§ 6
Hospodárenie s prostriedkami fondu


(1) Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.

(2) Rozpočet fondu je zapojený finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.

(3) Po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu a po schválení štátneho záverečného účtu Národnou radou Slovenskej republiky sa zostatok prostriedkov fondu k 31. decembru príslušného roku prevádza do nasledujúceho rozpočtového roku.

(4) Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá riaditeľ.12)

(5) Prostriedky fondu sú vedené na osobitnom účte v Štátnej pokladnici.

(6) Prostriedky na realizáciu zatepľovania podľa § 5 ods. 1 písm. g) vedie fond na samostatnom účte zriadenom v Štátnej pokladnici.

(7) Štátna pokladnica na základe príkazu fondu uskutočňuje prevody prostriedkov fondu do banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá vykonáva finančné operácie súvisiace s použitím prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b).

(8) Kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky.13)

§ 7
Žiadateľ o podporu


Žiadateľom o podporu (ďalej len "žiadateľ") môže byť

a) fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný príjem z podnikania alebo zo závislej činnosti alebo podľa osobitného predpisu, 14) alebo
b) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

§ 8
Druh podpory


(1) Druhy podpory sú:

a) úver,
b) nenávratný príspevok.

(2) Na účely podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a e) možno súčasne poskytnúť viac druhov podpory.

(3) Na účely podľa § 5 ods. 1 písm. b) a f) možno poskytnúť podporu len žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b), ak je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok.

(4) Na účel podľa § 5 ods. 1 písm. c) možno poskytnúť podporu žiadateľovi

a) podľa § 7 písm. a),
b) podľa § 7 písm. b), ak je žiadateľom obec a byty sú určené na nájom za podmienok, ktoré ustanoví všeobecne záväzné nariadenie obce.

(5) Podporu podľa odseku 4 možno poskytnúť, iba ak na predmet podpory nebola poskytnutá podpora na účely podľa § 5 ods. 1 písm. a).

(6) Na účel podľa § 5 ods. 1 písm. e) možno poskytnúť podporu len žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b), ak je žiadateľom obec alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu podľa osobitného zákona14a) (ďalej len "nezisková organizácia").

(7) Žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) možno poskytnúť podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) alebo c) len raz, a to len na jeden z týchto účelov.

§ 9
Výška podpory


(1) Výšku podpory môže tvoriť

a) úver najdlhšie na 30 rokov pri ročnej úrokovej sadzbe do 6 %

1. na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a e) v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny najviac 60 000 eur na byt,
2. na účel podľa § 5 ods. 1 písm. b) v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny najviac 700 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadení sociálnych služieb,
3. na účel podľa § 5 ods. 1 písm. d) v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najmenej 30 eur a najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu,
4. na účel podľa § 5 ods. 1 písm. f) najmenej 30 eur a najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti.

b) úver na zatepľovanie bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. g) najdlhšie na 15 rokov pri nulovej úrokovej sadzbe v rozsahu do 100 % oprávnených nákladov najviac však 50 eur/m2 zatepľovanej plochy pri rodinnom dome a 80 eur/m2 zatepľovanej plochy pri bytovom dome,

c) nenávratný príspevok na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a e) v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, najviac 7 000 eur na byt, ak žiadateľ obstaráva bývanie pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 1, a toto bývanie spĺňa podmienky upravené osobitným predpisom.15)

(2) Výška podpory podľa odseku 1 písm. a) môže v prípade odchovanca, ktorý žiada o poskytnutie podpory na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c), dosiahnuť 100 % obstarávacej ceny.

(3) Súhrnná suma podpôr poskytnutých podľa odseku 1 písm. a) a c) s výnimkou podpory podľa odseku 2 nesmie presiahnuť 80 % obstarávacej ceny.

(4) Obstarávacou cenou na účely podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d), e) a f) je cena za zhotovenie stavby vrátane ceny za projektové práce. Cena pozemku, technickej infraštruktúry, garáže, nebytového priestoru alebo ich podielu sa do obstarávacej ceny nezapočíta. Pri spájaní podpory na účely uvedené v § 5 ods. 1 písm. a), b), d), e) a f) na jednom objekte sa uvádza aj obstarávacia cena jednotlivých účelov, na ktoré sa požaduje poskytnutie podpory.

(5) Obstarávacou cenou na účel podľa § 5 ods. 1 písm. c) je cena dohodnutá v zmluve16) za zhotovenie stavby vrátane ceny za projektové práce. Cena pozemku, technickej infraštruktúry, garáže, nebytového priestoru alebo ich podielu sa do obstarávacej ceny nezapočíta. Pri spájaní podpory na účely uvedené v § 5 ods. 1 písm. c) a d) na jednom objekte sa uvádza aj obstarávacia cena jednotlivých účelov, na ktoré sa požaduje poskytnutie podpory.

(6) Oprávneným nákladom na zatepľovanie bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. g) je cena za zhotovenie stavby vrátane dane z pridanej hodnoty. Do ceny za zhotovenie stavby sa započítava cena za projektové práce vrátane tepelno-technického posudku, inžiniersku činnosť, spracovanie návrhu na podanie žiadosti o poskytnutie podpory a vydanie certifikátu o energetickej hospodárnosti.

(7) Zatepľovaná plocha je plocha stavebných konštrukcií, ktorými sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, ktoré sú predmetom realizácie procesu zatepľovania.

§ 10
Podmienky poskytnutia podpory


(1) Žiadateľ preukáže, že

a) má zabezpečené vlastné prostriedky alebo prostriedky stavebného sporenia vo výške najmenej 20 % z obstarávacej ceny na účel, na ktorý požaduje poskytnutie podpory,
b) je schopný platiť splátky a úroky z úveru v dohodnutej výške a v lehotách, ak je druhom podpory úver.

(2) Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na žiadateľa

a) podľa § 7 písm. a), ak je žiadateľom odchovanec, ktorý žiada poskytnutie podpory na účely podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c),
b) podľa § 7 písm. b), ak je žiadateľom obec, ktorá žiada poskytnutie podpory na účel podľa § 5 ods. 1 písm. c) a e), a byty sú určené na nájom za podmienok, ktoré ustanoví všeobecne záväzné nariadenie obce, 17)
c) podľa § 7 písm. b), ak je žiadateľom nezisková organizácia, ktorá žiada o poskytnutie podpory na účel podľa § 5 ods. 1 písm. e), a byty sú určené na nájom za podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí podpory,
d) podľa § 7 písm. a) a b), ak žiada o podporu na zatepľovanie podľa § 5 ods. 1 písm. g).

(3) Za vlastné prostriedky podľa odseku 1 písm. a) sa považujú aj prostriedky z priznanej poistnej náhrady v prípade poistnej udalosti na stavbe, na ktorú sa v dôsledku živelnej udalosti požaduje poskytnutie podpory. Na účely tohto zákona sa živelnou udalosťou rozumie povodeň, záplava, víchrica, úder blesku, požiar, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skaly alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny a zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň medzinárodnej stupnice udávajúcej makroskopické účinky zemetrasenia.

(4) Podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a e) možno poskytnúť len vtedy, ak

a) podlahová plocha bytu18) v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome neprevyšuje 80 m2,
b) podlahová plocha bytových priestorov a nebytových priestorov v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu neprevyšuje 160 m2 bez plochy pre garáž a viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie.

(5) Ak je byt v rodinnom dome stavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 5 ods. 4 písm. a), podlahová plocha bytových priestorov a nebytových priestorov prislúchajúca k jednému bytu nesmie prevýšiť 180 m2 bez plochy pre garáž.

(6) Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije, ak je byt stavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 5 ods. 4 písm. a).

(7) Žiadateľovi podľa § 7 písm. a) možno poskytnúť podporu len vtedy, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, 19) neprevyšuje tri a pol násobok životného minima20) vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

(8) Mesačný príjem podľa odseku 7 sa vypočíta z príjmu21) za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.

(9) Ustanovenie odseku 7 sa nepoužije, ak ide o zatepľovanie bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. g).

(10) Podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. e) možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 písm. b), ak obstarávacie náklady stavby prepočítané na m2 podlahovej plochy bytu nepresiahnu hodnotu 1, 5-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky k 30. júnu kalendárneho roka predchádzajúceho roku podania žiadosti.

(11) Podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý

a) neoprávnene používa alebo zadržiava prostriedky fondu,
b) je v likvidácii, v konkurze, voči ktorému je vedené konkurzné konanie alebo proti ktorému bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c) má evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
d) má evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
f) neplní záväzky voči iným veriteľom alebo
g) nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.

(12) Žiadateľ uvedený v § 7 písm. b) musí na výber zhotoviteľa stavby použiť formu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu24) okrem prípadov, ak

a) nežiada o poskytnutie nenávratného príspevku,
b) je súčasne zhotoviteľom stavby alebo
c) preinvestoval najmenej 30 % obstarávacej ceny a má uzavretú zmluvu so zhotoviteľom.

(13) Podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f) spĺňajúceho podmienky § 5 ods. 7 písm. a) a ods. 8 písm. a) možno poskytnúť len vtedy, ak

a) sa navrhuje uskutočniť tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien s preukázateľnou zhodou, 25)
b) súčasťou projektového riešenia tepelnej ochrany sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z opravy vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu a podobne, opravy alebo výmeny otvorových výplní, stavebnej úpravy vstupov a schodiskových priestorov stavby,
c) pri navrhnutom riešení sú dodržané predpisy týkajúce sa merania a regulácie zásobovania teplom podľa osobitného predpisu.26)

(14) Podporu na zatepľovanie bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť na budovu, ktorej právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že budova bola daná do užívania pred rokom 1989 a nebola na jej zateplenie poskytnutá iná forma štátnej podpory.

§ 11
Postup pri poskytovaní podpory


(1) Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť fondu prostredníctvom obce, ktorá je sídlom okresu, 27) v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestskej časti uvedenej v prílohe č. 2 a v okrese Košice-okolie v meste Moldava nad Bodvou (ďalej len "obec v sídle okresu"), príslušnej podľa miesta stavby. Obec v sídle okresu do 14 dní odo dňa jej podania overí úplnosť náležitostí žiadosti, ktorými sú najmä

a) identifikačné údaje žiadateľa,
b) účel, druh a návrh výšky podpory,
c) údaje o stavbe,
d) preukázanie finančného krytia obstarávacej ceny [§ 10 ods. 1 písm. a)],
e) preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru [§ 10 ods. 1 písm. b)],
f) návrh na zabezpečenie záväzkov,
g) súhlas žiadateľa so spracovaním údajov uvedených v písmenách a) až f) na účely poskytnutia podpory podľa tohto zákona.

(2) Identifikačné údaje podľa odseku 1 písm. a) u žiadateľa uvedeného v § 7 písm. a) sú:

a) meno, priezvisko a rodné priezvisko,
b) adresa trvalého pobytu,
c) dátum narodenia,
d) rodné číslo,
e) štátna príslušnosť,
f) rodinný stav.

(3) Návrh na zabezpečenie záväzkov na účel podľa § 5 ods. 1 písm. g) sa preukazuje
a) určením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva u žiadateľa uvedeného v § 7 písm. a) a b), alebo
b) zriadením záložného práva na pohľadávku u žiadateľa uvedeného v § 7 písm. b), alebo
c) označením bankovej záruky u žiadateľa uvedeného v § 7 písm. b).

(4) V žiadosti podľa odseku 1 je žiadateľ uvedený v § 7 písm. a) povinný oznámiť obci v sídle okresu, či je vlastníkom alebo nájomcom bytu alebo rodinného domu, alebo bytového domu na území Slovenskej republiky a poskytnúť aj ďalšie informácie, o ktoré je požiadaný na účely rozhodnutia o jeho žiadosti.

(5) Ak sa má podpora poskytnúť na účel podľa § 5 ods. 1 na byt v podielovom spoluvlastníctve, žiadosť môže predložiť jeden zo spoluvlastníkov alebo právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorú na to splnomocnil28) spoluvlastník. Žiadosť musí obsahovať náležitosti podľa odseku 1 za každého spoluvlastníka, ktorý žiada o poskytnutie podpory.

(6) Ak sa má podpora poskytnúť na účel podľa § 5 ods. 1 na byt v spoluvlastníctve manželov, žiadosť môže predložiť len jeden z manželov.

(7) Ak sa má podpora poskytnúť na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) uskutočňovaný zhotoviteľom, ktorým je právnická osoba podľa § 7 písm. b) pre žiadateľa uvedeného v § 7 písm. a) na základe zmluvy uzavretej podľa osobitného predpisu, 29) môže žiadosť predložiť iba jedna z týchto osôb. Prislúchajúcu časť úveru poskytnutého žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b) podľa predchádzajúcej vety možno previesť na vlastníka bytu, ktorým je fyzická osoba.

(8) Obec v sídle okresu vyznačí overenie úplnosti náležitostí žiadosti podľa odseku 1 odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom zamestnanca obce v sídle okresu, ktorý overenie vykonal. Obec v sídle okresu môže na účely tohto zákona vyznačiť zhodu originálu dokladu s kópiou dokladu, ktorá je súčasťou žiadosti zasielanej fondu. Overenú žiadosť obec v sídle okresu v lehote určenej na overenie zašle fondu.

(9) Fond vedie evidenciu žiadostí podľa účelu v poradí podľa dátumu ich doručenia fondu.

(10) Fond v lehote do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti obcou v sídle okresu posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory.

(11) Fond rozhodne o poskytnutí podpory podľa poradia doručených žiadostí až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte fondu na príslušný účel a druh podpory pričom o žiadosti rozhodne do 31. decembra daného kalendárneho roka.

(12) V rozpočte fondu je možné vyčleniť finančné prostriedky na účel podľa § 5 ods. 1 písm. e) osobitne na výstavbu bytov

a) realizovaných v súvislosti s prípravou významnej investície alebo
b) financovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu.

(13) Minister môže udeliť výnimku z poradia na poskytnutie podpory podľa odseku 11 pre žiadosť, ktorá sa predkladá v dôsledku riešenia

a) následkov živelnej udalosti (§ 10 ods. 3),
b) náhrady za žiadosť podanú podľa odseku 1 na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a).

(14) Opatrenie, ktorého úplné znenie vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ministerstvo, ustanoví obdobie, v ktorom sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí na účel podpory z dôvodu vyčerpania určených prostriedkov v rozpočte fondu na príslušný účel podpory.

(15) Na poskytnutie podpory z prostriedkov fondu nie je právny nárok.

(16) Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory zašle žiadateľovi návrh zmluvy do 30 dní.

(17) Ak sa podpora neposkytne, oznámi to fond písomne žiadateľovi do 30 dní odo dňa rozhodnutia o neposkytnutí podpory.

(18) Na rozhodovanie podľa odseku 11 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

§ 12
Zmluva


(1) Na základe rozhodnutia podľa § 11 ods. 11 uzavrie fond so žiadateľom zmluvu.

(2) Zmluva musí obsahovať najmä

a) údaje o zmluvných stranách,
b) účel, výšku, druh a čerpanie poskytnutej podpory,
c) spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
d) zabezpečenie záväzkov,
e) bezhotovostný spôsob úhrady z podpory,
f) technické podmienky stavby a dĺžku času jej uskutočnenia,
g) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
h) spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok a dôsledky ich nedodržania,
i) podmienku o dodržaní ustanovení § 5 ods. 1 a § 10 ods. 4 až 6 počas lehoty splatnosti úveru.
j) ak je žiadateľom osoba podľa § 7 písm. b), ktorá požiadala o podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. e), tak aj minimálny čas, v ktorom bude stavbu vlastniť a dávať byty do nájmu.

§ 13
Kontrola a sankcie


(1) Ministerstvo vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o výške podpory, podmienkach a postupe pri poskytovaní podpory.

(2) Fond počas platnosti zmluvy vykonáva kontrolu

a) účelu použitia podpory,
b) dodržiavania zmluvných podmienok.

(3) Počas platnosti zmluvy vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou

a) krajský stavebný úrad u žiadateľa podľa § 7 písm. b) na účel podľa § 5 ods. 1 písm. b), e) a f),
b) obec v sídle okresu u žiadateľa podľa § 7 písm. a) na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c), d) a g) a u žiadateľa podľa § 7 písm. b) na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c), d) a g).

(4) Ak žiadateľ o podporu porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu, uplatní sa postup podľa osobitného predpisu.33)

§ 14
Informačný systém


(1) Fond vytvára a vedie informačný systém, ktorý obsahuje najmä informácie o žiadostiach, žiadateľoch a o podporách poskytnutých podľa tohto zákona. Informácie podľa prechádzajúcej vety je fond oprávnený zbierať a uchovávať počas plnenia zmluvného záväzku.

(2) Používanie údajov z informačného systému fondu je výhradným právom fondu a je chránené služobným tajomstvom. Údaje, ktoré nepodliehajú ochrane osobných údajov pri prevádzke informačného systému podľa osobitného predpisu, 34) môže fond poskytnúť ministerstvu.

(3) Fond je povinný utvoriť také organizačné a technické podmienky na prevádzku informačného systému, aby sa zabránilo jeho zneužitiu.34)

(4) Osobné údaje o žiadateľoch možno poskytnúť výhradne len s ich súhlasom.

§ 15
Osobitné ustanovenie


(1) Nevyčerpanú časť podpory je žiadateľ povinný vrátiť fondu.

(2) Prevody prostriedkov podľa odseku 1 a § 6 ods. 7 vykoná banka vybraná podľa § 6 ods. 7 na účet fondu v Štátnej pokladnici bezodkladne.

(3) Nevyčerpanú časť nenávratného príspevku možno za podmienky dodržania zmluvy použiť na úhradu časti podpory podľa § 8 ods. 1 písm. a).

§ 16
Splnomocňovacie ustanovenie


(1) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely.

(2) Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje podpora.

§ 17
Spoločné ustanovenia


(1) Štátny fond rozvoja bývania zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov je Štátnym fondom rozvoja bývania podľa tohto zákona.

(2) Pohľadávky, záväzky, pracovnoprávne vzťahy, právne vzťahy a iné vzťahy Štátneho fondu rozvoja bývania vzniknuté pred 1. januárom 2004 sa považujú za pohľadávky, záväzky, pracovnoprávne vzťahy, právne vzťahy a iné vzťahy Štátneho fondu rozvoja bývania podľa tohto zákona.

§ 18
Prechodné ustanovenia


(1) Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali štátnu službu na okresných úradoch na úseku podľa § 11, prechádzajú na obec.

(2) Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali štátnu službu na okresných úradoch na úseku podľa § 13, prechádzajú na krajský stavebný úrad.

(3) Prechod nehnuteľného a hnuteľného majetku okresných úradov je upravený osobitným predpisom.35)

(4) Pri posudzovaní žiadostí podaných a overených podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov do 1. januára 2004 a pri poskytovaní podpory k nim sa postupuje podľa predpisov platných do účinnosti tohto zákona.

(5) Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a neboli overené do 1. januára 2004, sa posudzujú podľa tohto zákona.

(6) Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 143/2000 Z. z o podrobnostiach obsahu žiadosti na poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby je všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 16 ods. 2 tohto zákona, a to až do novej zákonnej úpravy.

§ 18a


Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a neboli overené do 1. novembra 2004, sa posudzujú podľa ustanovení zákona účinných do 1. novembra 2004.

§ 18b


(1) Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy s bankou vykonávajúcou finančné operácie súvisiace s použitím prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 1 písm. a) prechádzajú z fondu na Štátnu pokladnicu.

(2) O žiadostiach o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a boli overené do 31. augusta 2007, rozhodne fond podľa ustanovení tohto zákona účinných do 31. augusta 2007.

(3) Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a neboli overené do 31. augusta 2007, sa posudzujú podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. septembra 2007.

§ 18c


(1) O žiadostiach o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a boli overené do 31. decembra 2008, rozhodne fond podľa ustanovení zákona účinných do 31. decembra 2008.

(2) Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a neboli overené do 31. decembra 2008, sa posudzujú podľa ustanovení zákona účinných od 1. januára 2009.

Záverečné ustanovenia
§ 19


Zrušuje sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 137/2000 Z. z. o programoch rozvoja bývania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 587/2001 Z. z.

§ 20
Účinnosť


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.1)§ 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)§ 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2)§ 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
3)Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)§ 18 ods. 2 písm. b) a c), ods. 3 písm. a) až c) a ods. 4 písm. a) zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
5)§ 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
6)§ 14 ods. 2 písm. a) a § 15 zákona č. 195/1998 Z. z.
6a)§ 48 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7) § 35a ods. 1 písm. j) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)§ 3 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.
9)§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.
10)§ 5 ods. 1 písm. b) bod 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
11)§ 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami.
12)§ 30 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)§ 3a ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.
14)§ 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
14a)§ 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
15)Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z.
16)Napríklad § 588 Občianskeho zákonníka, § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)§ 6 ods. 1 prvá veta zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
18)STN 73 4301 Budovy na bývanie.
19)§ 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)§ 2 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)§ 4 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)§ 2 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
25)§ 7 a 7a zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
26)Zákon č. 70/1998 Z. z.
27)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
28)Napríklad § 31 Občianskeho zákonníka.
29)Napríklad Občiansky zákonník, § 21 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.
30)§ 116 Občianskeho zákonníka.
31)§ 132 a 460 Občianskeho zákonníka.
32)Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
33)§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
35)Zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Príloha č. 1
k zákonu č. 607/2003 Z. z.

Zoznam zdravotných postihnutí1. Roztrúsená mozgovomiechová skleróza
a) stredne ťažká forma,
b) ťažká forma (triparéza a kvadruparéza).
2. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy - ťažká forma (s nemožnosťou samostatného pohybu).
3. Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)
a) hemiplégia,
b) paraplégia,
c) kvadruplégia,
d) hemiparéza ťažkého stupňa,
e) paraparéza ťažkého stupňa,
f) kvadruparéza ťažkého stupňa.
4. Poškodenie miechy
a) hemiplégia,
b) paraplégia,
c) kvadruplégia,
d) hemiparéza ťažkého stupňa,
f) paraparéza ťažkého stupňa,
g) kvadruparéza ťažkého stupňa.
5. Spondylartritída ankylozujúca - Bechterevova choroba - ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou bedrových kĺbov.
6. Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinologické
a) stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti,
b) ťažká forma (imobilita).
7. Myasténia gravis, myastenický syndróm - ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti.
8. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny.
9. Strata oboch dolných končatín v stehne.
10. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa.
11. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom.
12. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb.
13. Strata oboch dolných končatín v predkolení.
14. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov
a) v priaznivom postavení,
b) v nepriaznivom postavení.
15. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení.
16. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov
a) v priaznivom postavení,
b) v nepriaznivom postavení.

Príloha č. 2
k zákonu č. 607/2003 Z. z.
v znení zákona č. 349/2007 Z. z.

Zoznam mestských častí v Bratislave a v Košiciach pre predkladanie žiadostí


1. Bratislava - mestská časť Staré Mesto pre okres Bratislava I
2. Bratislava - mestská časť Ružinov pre okres Bratislava II
3. Bratislava - mestská časť Nové Mesto pre okres Bratislava III
4. Bratislava - mestská časť Karlova Ves pre okres Bratislava IV
5. Bratislava - mestská časť Petržalka pre okres Bratislava V
6. Košice - mestská časť Staré Mesto pre okres Košice I
7. Košice - mestská časť Západ pre okres Košice II
8. Košice - mestská časť Dargovských hrdinov pre okres Košice III
9. Košice - mestská časť Juh pre okres Košice IV.


Lightbox
Tu si môžete uložiť nehnuteľnosti, ktoré vás zaujali.
Zobraziť všetky nehnuteľnosti v Lightboxe
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD