Vyhláška ktorou sa vykonáva stavebný zákon | REALITY MOVE | Realitná kancelária Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Vyhláška ktorou sa vykonáva stavebný zákon
01.02.2011


453/2000 Z.z.

VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky


z 11. decembra 2000,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákonaMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 143 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:

Predmet úpravy
§ 1


Táto vyhláška upravuje podrobnosti o obsahu

a) rozhodnutí podľa zákona,
b) návrhov na vydanie rozhodnutí a rozsahu a obsahu dokumentácie, ktorú k nim treba priložiť,
c) ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác.

§ 2


Návrhom podľa § 1 písm. b) je

a) návrh na vydanie územného rozhodnutia,
b) žiadosť o stavebné povolenie,
c) žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením,
d) žiadosť o povolenie terénnych úprav,
e) žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení,
f) návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia,
g) návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby,
h) žiadosť o povolenie na odstránenie stavby,
i) žiadosť o poskytnutie štátneho stavebného príspevku,
j) návrh na overenie dokumentácie skutočného realizovania stavby a zjednodušenej dokumentácie skutočného realizovania stavby,
k) návrh na vyvlastnenie.

§ 3
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
(k § 35 zákona)


(1) Návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,
b) predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia,
c) zoznam všetkých známych účastníkov územného konania,
d) druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností /1/ s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,
e) ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť,
f) údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu.

(2) Ak ide o návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, územného rozhodnutia o využití územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere, ak sa týkajú rozsiahleho územia, údaje podľa odseku 1 písm. c) a d) sa v návrhu neuvádzajú, ale uvedie sa opis prebiehajúcich hraníc územia.

(3) K návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa prikladajú
a) situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; ak sa navrhuje umiestnenie stavieb, využitie územia, stavebná uzávera, chránené územie alebo ochranné pásmo podľa odseku 2, aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá v dvoch vyhotoveniach,
b) dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
d) záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané,
e) doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu.

(4) K návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sa podľa miesta, druhu, rozsahu a predpokladaných účinkov stavby prikladá dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach, z ktorej textovej a grafickej časti musia byť dostatočne zrejmé najmä
a) údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená,
b) urbanistické začlenenie stavby do územia, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený ako stavebný, navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia (spravidla v mierke 1: 500); v prípadoch uvedených v § 3 ods. 2 postačujú podklady podľa odseku 3 písm. a),
c) architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie,
d) údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné požiadavky na stavby,
e) údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravné napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia,
f) údaje o prevádzke alebo o výrobe vrátane základných technických parametrov navrhovaných technológií a zariadení; údaje o druhoch, kategóriách a množstve odpadov (okrem komunálnych odpadov), /2/ ktoré vzniknú pri prevádzke alebo výrobe, a návrh spôsobu nakladania s nimi,
g) údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, zdravie ľudí /3/ a požiarnu ochranu /4/ vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov a návrh na zriadenie ochranného pásma,
h) dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia, /5/ dotknuté pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny, /6/
i) návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti geologických, inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov v území, vrátane údajov o vhodnosti z hľadiska požiadaviek na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov, /7/
j) údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany, /8/
k) úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené,
l) rozsah a usporiadanie staveniska.

(5) Ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa pripojí súhlas Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len "úrad jadrového dozoru") udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie podľa osobitného predpisu. /9/

(6) Návrh na nové využitie územia obsahuje okrem náležitostí podľa odsekov 1 až 3 ďalšie podklady a dokumentáciu, z ktorých musia byť dostatočne zrejmé najmä
a) dôvody, spôsob, rozsah a dôsledky nového využitia územia,
b) výškové usporiadanie navrhovaných zmien, napr. charakteristické rezy terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
c) spôsob neškodného odvádzania povrchových vôd a ochrany podzemných vôd, predpokladané napojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
d) dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia, /5/
e) ak ide o návrh na delenie alebo sceľovanie pozemkov, vyznačenie navrhovaných zmien hraníc pozemkov a prístupu na pozemky v situačnom výkrese podľa odseku 3 písm. a).

(7) Návrh na vymedzenie chránenej časti krajiny (chráneného územia, ochranného pásma) alebo na vyhlásenie stavebnej uzávery obsahuje okrem náležitostí podľa odsekov 1 až 3 ďalšie podklady a dokumentáciu, z ktorých musia byť dostatočne zrejmé najmä
a) dôvody a rozsah navrhovaných opatrení s presným vecným a územným vymedzením navrhovaných zákazov alebo obmedzení,
b) dôsledky, aké budú mať navrhované opatrenia na funkčné a priestorové usporiadanie územia s návrhom potrebných územnotechnických a organizačných opatrení,
c) predpokladaný čas trvania navrhovaného opatrenia alebo oznámenie, že platnosť rozhodnutia nemožno časovo obmedziť.
------------------------------------------------------------------------
/1/ § 18 a 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
/2/ Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 19/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov.
/3/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
/4/ Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
/5/ Napríklad § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., § 69 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
/6/ § 5, 6 a 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.
/7/ Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 406/1992 Zb. o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov.
/8/ Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení zákona č. 349/1998 Z. z.
/9/ § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení neskorších predpisov.


§ 4
Obsah územného rozhodnutia
(k § 39 zákona)


(1) Územné rozhodnutie obsahuje okrem všeobecných náležitostí /10/
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa a ostatných účastníkov konania,
b) druh, účel a stručný opis predmetu územného rozhodnutia,
c) druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa predmet územného rozhodnutia umiestňuje; ak ide o prípady uvedené v § 36 ods. 4 zákona, postačí opis územia,
d) podmienky podľa druhu územného rozhodnutia ustanovené v § 39 až 39d zákona,
e) ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania,
f) rozhodnutie o námietkach účastníkov konania,
g) dobu platnosti rozhodnutia.

(2) K územnému rozhodnutiu pripojí stavebný úrad overený situačný výkres so zakreslením predmetu územného rozhodnutia na podklade katastrálnej mapy alebo mapový podklad vypracovaný podľa § 3 ods. 3 písm. a).
------------------------------------------------------------------------
/10/ § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).


Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác
(k § 57 zákona)
§ 5


(1) Ohlásenie drobnej stavby obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) účel, rozsah a miesto stavby,
c) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností, /1/
d) ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby,
e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.

(2) K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí
a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,
c) jednoduchý technický opis stavby,
d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.
------------------------------------------------------------------------
/1/ § 18 a 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 6


(1) Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť,
c) rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis.

(2) K ohláseniu sa pripojí
a) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
b) písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
c) stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území. /6/
------------------------------------------------------------------------
/6/ § 5, 6 a 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.

§ 7


Pri drobných stavbách, stavebných úpravách a udržiavacích prácach, po ohlásení ktorých stavebný úrad určil, že podliehajú stavebnému povoleniu, údaje ustanovené v § 5 a 6 sa doplnia
a) stavebnými výkresmi stavby alebo stavebnej úpravy v troch vyhotoveniach, alebo vyznačením stavebných úprav v kópii dokumentácie stavby overenej stavebným úradom; pri udržiavacích prácach sa nepredkladajú,
b) situačnými a stavebnými výkresmi zariadenia staveniska, ak sa má budovať,
c) ďalšími podkladmi určenými stavebným úradom, ktoré sú nevyhnutné na riadne posúdenie veci v stavebnom konaní.

Žiadosť o stavebné povolenie
(k § 58 zákona)
§ 8


(1) Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
c) parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností /1/ a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
d) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta,
e) údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,
f) základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,
g) zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza.

(2) K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú
a) doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
b) projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
d) doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
e) kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje,
f) ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.

(3) Ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k žiadosti sa pripojí súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie podľa osobitného predpisu. /9/
------------------------------------------------------------------------
/1/ § 18 a 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
/9/ § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení neskorších predpisov.

§ 9


(1) Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä
a) sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,
b) súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé
1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d zákona) a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, /11/
2. požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov, /4/
3. nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia,
4. údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach,
5. pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
6. údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním žiadosti,
7. usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
8. spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke,
c) celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením
1. hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich,
2. podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,
3. návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,
4. ochranných pásem;
ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000; ďalšie výkresy podľa účelu a zložitosti stavby,
d) vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb,
e) stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, /8/ požiarnej ochrany /4/ a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby,
f) statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie,
g) návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby,
h) ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií,
i) ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej správe.

(2) Ak stavebník žiada o stavebné povolenie postupne na jednotlivé stavby súboru, projektová dokumentácia prvej stavby obsahuje celkovú situáciu (zastavovací plán) celého súboru stavieb vrátane zariadenia staveniska.

(3) Celková situácia stavby a stavebné výkresy, najmä pôdorysy, rezy, pohľady, sa predkladajú vo vyhotovení, ktoré zaručuje stálosť tlače.

(4) Pri jednoduchých stavbách a dočasných stavbách zariadenia staveniska môže byť po prerokovaní so stavebným úradom v jednotlivých prípadoch rozsah a obsah projektovej dokumentácie primerane obmedzený.
------------------------------------------------------------------------
/4/ Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
/11/ Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1994 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.


§ 10
Obsah stavebného povolenia
(k § 66 zákona)


(1) Stavebné povolenie obsahuje okrem všeobecných náležitostí /10/
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka a ostatných účastníkov konania,
b) druh a účel povoľovanej stavby alebo jej zmeny,
c) parcelné čísla stavebných pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa stavba povoľuje,
d) podmienky na uskutočnenie stavby alebo aj na užívanie stavby,
e) ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránené záujmy účastníkov konania,
f) umiestnenie stavby na pozemku, ak bolo územné konanie spojené so stavebným konaním alebo sa územné rozhodnutie nevyžaduje,
g) ak ide o stavbu uskutočňovanú zhotoviteľom, meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby alebo oznámenie, že bude určený vo výberovom konaní; ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, meno a adresu stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, ktorá bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby,
h) určenie lehoty na dokončenie stavby,
i) rozhodnutie o námietkach účastníkov konania,
j) upozornenie stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

(2) K stavebnému povoleniu pripojí stavebný úrad overenú projektovú dokumentáciu stavby alebo jej zmeny.
------------------------------------------------------------------------
/10/ § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

§ 11
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
(k § 68 zákona)


(1) Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) označenie stavby a časti, ktorej sa zmena týka,
c) opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou projektovou dokumentáciou.

(2) K žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením sa prikladá
a) projektová dokumentácia v troch vyhotoveniach, ktorá obsahuje
1. súhrnnú správu obsahujúcu údaje ustanovené v § 9 ods. 1 písm. a) a b) v rozsahu navrhovanej zmeny vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby bude mať účinok na okolie stavby, životné prostredie alebo užívanie stavby,
2. situačný výkres, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby,
3. stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny,
4. ak ide o zásah do nosnej konštrukcie, statické posúdenie navrhovanej zmeny,
b) doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté.

(3) Ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (napr. sa nemení umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel, konštrukčné ani dispozičné riešenie), možno zmenu po dohode so stavebným úradom vyznačiť priamo v overených vyhotoveniach pôvodnej projektovej dokumentácie stavby a prerokovať v kolaudačnom konaní.

(4) Podľa odsekov 1 až 3 sa postupuje primerane aj pri žiadostiach o povolenie zmien podmienok pôvodného stavebného povolenia.

Žiadosť o povolenie terénnych úprav
(k § 71 a 72 zákona)
§ 12


(1) Žiadosť o povolenie terénnych úprav obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) žiadateľa,
b) druh, účel, miesto a predpokladaný čas trvania terénnych úprav,
c) druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, /1/ na ktorých sa majú terénne úpravy uskutočňovať, s uvedením vlastníckych alebo iných práv,
d) časový priebeh vykonávania terénnych úprav,
e) údaj o tom, kto spracoval dokumentáciu a kto bude vykonávať terénne úpravy,
f) zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi.

(2) K žiadosti o povolenie terénnych úprav sa pripojí
a) doklad, ktorým žiadateľ preukazuje právo uskutočniť na pozemku terénne úpravy,
b) dokumentácia terénnych úprav v troch vyhotoveniach,
c) doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
d) územné rozhodnutie, ak ho vydal iný orgán než stavebný úrad príslušný na povolenie terénnych úprav.
------------------------------------------------------------------------
/1/ § 18 a 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 13


(1) Dokumentácia terénnych úprav obsahuje
a) údaje o splnení podmienok územného rozhodnutia o využití územia alebo iných rozhodnutí nevyhnutných na povolenie terénnych úprav, údaje o predpokladaných účinkoch terénnych úprav na okolie, technický opis postupu a spôsobu prác, údaje o násypných hmotách, o mieste a spôsobe uloženia vyťažených hmôt, o spôsobe ich zhutňovania a povrchovej úprave,
b) situačný výkres podľa katastrálnej mapy, zobrazujúci súčasný stav územia, na ktorom sa majú terénne úpravy vykonať, s vyznačením pozemkov, na ktorých sa prejavia dôsledky terénnych úprav, vrátane vyznačenia existujúcich stavieb a podzemných sietí technického vybavenia, ochranných pásem a chránených území; podľa povahy a rozsahu terénnych úprav sa pripoja aj charakteristické rezy objasňujúce ich výškové usporiadanie,
c) vytyčovacie výkresy; ak ide o technicky jednoduché terénne úpravy, postačia geometrické parametre určujúce v situačnom výkrese ich polohové a výškové umiestnenie.

(2) Pri technicky jednoduchých terénnych úpravách, ktorých dôsledky sa nemôžu nepriaznivo prejaviť na nehnuteľnostiach alebo iným spôsobom, stavebný úrad môže ako dokumentáciu prijať iba stručný opis postupu a spôsobu prác a situačný výkres.

§ 14
Obsah rozhodnutia o povolení terénnych úprav


Na rozhodnutie o povolení terénnych úprav sa vzťahuje primerane § 10.

§ 15

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia
(k § 71 a 72 zákona)


(1) V žiadosti o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia sa uvedie
a) meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) žiadateľa,
b) druh, účel a čas trvania informačného, reklamného a propagačného zariadenia,
c) označenie stavby alebo parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností, /1/ na ktorom sa má informačné, reklamné a propagačné zariadenie umiestniť, s uvedením vlastníckych alebo iných práv,
d) zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi.

(2) K žiadosti o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia sa pripojí
a) dokumentácia obsahujúca návrh informačného, reklamného a propagačného zariadenia a jednoduchý náčrt jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach,
b) doklad, ktorým žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe alebo pozemku navrhované informačné, reklamné a propagačné zariadenie,
c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

(3) Ak je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu informačného, reklamného a propagačného zariadenia potrebné, v žiadosti sa ďalej uvedie alebo sa k nej pripojí
a) náčrt alebo fotografia nehnuteľnosti alebo aj jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia informačného, reklamného a propagačného zariadenia do priestoru a jeho výtvarné riešenie,
b) technický opis konštrukčného riešenia informačného, reklamného a propagačného zariadenia a jeho inštalácie vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti, stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia; ak ide o svetelné zariadenie, technický opis spôsobu jeho napojenia na elektrické vedenie,
c) doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
d) údaje o tom, či sa prevádzka informačného, reklamného a propagačného zariadenia dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, zakrytím svetla, hlukom.
------------------------------------------------------------------------
/1/ § 18 a 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 16
Obsah rozhodnutia o povolení informačného, reklamného a propagačného zariadenia


Na rozhodnutie o povolení informačného, reklamného a propagačného zariadenia sa vzťahuje primerane § 10.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
(k § 79 a 80 zákona)
§ 17


(1) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) označenie a miesto stavby,
c) dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,
d) predpokladaný termín dokončenia stavby,
e) termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,
f) údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka, a čas jej trvania.

(2) K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podľa potreby pripojí
a) opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
b) ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, /12/ pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,
c) geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností; /13/ tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
d) ak ide o stavbu, v ktorej bolo alebo má byť zabudované jadrové zariadenie, súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie, /14/
e) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
f) ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.
------------------------------------------------------------------------
/12/ § 36 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 178/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii.
/13/ § 67 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
/14/ § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 130/1998 Z. z.

§ 18


(1) Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladajú
a) doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby,
b) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku; /15/ ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania,
c) projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením,
d) výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním,
e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia,
f) podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia,
g) stavebný denník.

(2) Pri jednoduchých a drobných stavbách môžu byť po dohode so stavebným úradom náležitosti návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia vrátane jeho príloh primerane zjednodušené.
------------------------------------------------------------------------
/15/ § 6 zákona č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


§ 19


Ak stavebný úrad pri povolení terénnych úprav, povolení informačného, reklamného a propagačného zariadenia, pri dodatočnom povolení stavby alebo nariadení nevyhnutných úprav určil, že podliehajú kolaudácii, vzťahujú sa na návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia § 17 a 18 primerane.

§ 20
Obsah kolaudačného rozhodnutia
(k § 82 zákona)


Kolaudačné rozhodnutie obsahuje okrem všeobecných náležitostí /10/
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,
b) označenie stavby,
c) vymedzenie účelu užívania stavby,
d) podmienky pre užívanie stavby, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania, najmä z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, zdravia ľudí, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
e) lehotu na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby, ktoré vo svojom súhrne nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby.
------------------------------------------------------------------------
/10/ § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).


Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
(k § 85 zákona)
§ 21


(1) Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby, obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,
b) označenie stavby podľa údajov katastra nehnuteľností /1/ s uvedením vlastníckych alebo iných práv,
c) údaje o novom spôsobe užívania stavby,
d) zoznam účastníkov konania, ktorí sú navrhovateľovi známi.

(2) K návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavby sa pripojí
a) dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby,
b) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby,
c) doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
d) kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená, alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali.

(3) Ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k návrhu sa pripojí súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie podľa osobitného predpisu. /14/
------------------------------------------------------------------------
/1/ § 18 a 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
/14/ § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 130/1998 Z. z.

§ 22


Obsah žiadosti o povolenie zmeny stavby, ktorá je spojená so zmenou v jej užívaní, je obdobný ako pri žiadosti o stavebné povolenie; okrem toho sa uvedie, aká zmena v užívaní stavby sa bude navrhovať pri podaní návrhu na kolaudáciu dokončenej zmeny stavby.

§ 23
Obsah rozhodnutia o zmene v užívaní stavby


Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby obsahuje okrem všeobecných náležitostí /10/ najmä
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,
b) označenie stavby podľa katastra nehnuteľností,
c) vymedzenie nového spôsobu užívania stavby,
d) podmienky pre nový spôsob užívania stavby, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a ochrana právom chránených záujmov účastníkov konania, najmä z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, ochrany kultúrnych pamiatok, zdravia ľudí, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
e) rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.
------------------------------------------------------------------------
/10/ § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).


§ 24
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
(k § 88 zákona)


(1) Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) vlastníka stavby,
b) druh, účel, miesto a označenie stavby podľa katastra nehnuteľností, /1/
c) dôvody odstránenia stavby a predpokladaný termín začatia a skončenia prác,
d) názov a sídlo odborne vybavenej právnickej osoby, ktorá odstránenie stavby vykoná; ak vlastník bude odstraňovať stavbu svojpomocou, uvedie meno a adresu oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstraňovaním stavby,
e) údaj, či sa stavba odstráni použitím trhavín,
f) údaje o tom, ako sa naloží s vybúraným materiálom a kam sa prebytočný materiál uloží,
g) zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi,
h) informácia o tom, ako sú zabezpečené doterajším nájomcom bytov a nebytových priestorov náhradné byty, ubytovanie alebo priestory,
i) ako bude využitý uvoľnený pozemok,
j) návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe, ak sa majú z týchto nehnuteľností vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť.

(2) K žiadosti o povolenie na odstránenie stavby sa pripojí
a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom,
b) technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku,
c) v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania,
d) doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred,
e) pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby,
f) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
g) pri stavbe, v ktorej bolo zabudované jadrové zariadenie, povolenie úradu jadrového dozoru udelené na základe posúdenia dokumentácie o jadrovej bezpečnosti pri vyraďovaní podľa osobitného predpisu. /16/

(3) Ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, žiadosť obsahuje aj fotodokumentáciu, dokumentačné výkresy alebo inú dokumentáciu (napríklad meračskú alebo modelovú).
------------------------------------------------------------------------
/1/ § 18 a 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
/16/ § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 130/1998 Z. z.

§ 25
Obsah rozhodnutia o odstránení stavby
(k § 90 zákona)


Rozhodnutie o odstránení stavby obsahuje okrem všeobecných náležitostí /10/ najmä

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) vlastníka stavby, ktorému sa odstránenie stavby povoľuje alebo nariaďuje,
b) miesto a označenie stavby podľa katastra nehnuteľností,
c) lehotu na odstránenie stavby,
d) podmienky odstránenia stavby podľa § 90 zákona,
e) ďalšie podmienky vyplývajúce z osobitných predpisov.
------------------------------------------------------------------------
/10/ § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).


§ 26
Obsah rozhodnutia o zabezpečovacích prácach
(k § 94 zákona)


(1) Rozhodnutie, ktorým stavebný úrad nariaďuje vykonať zabezpečovacie práce, obsahuje okrem všeobecných náležitostí /10/ najmä
a) komu sa ukladá povinnosť vykonať zabezpečovacie práce a lehotu na ich vykonanie, opis stavebnotechnického stavu stavby, povahu a rozsah účinkov, ktorými ohrozuje život alebo zdravie osôb, alebo majetkové hodnoty,
b) podmienky vymedzujúce druh, rozsah a spôsob vykonania zabezpečovacích prác,
c) podmienky zabezpečujúce ochranu verejných záujmov i ochranu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania,
d) údaje o nevyhnutnom rozsahu susedných pozemkov a stavieb, ktoré sa majú použiť pri vykonávaní zabezpečovacích prác, a povinnosť ich vlastníkov, aby po určený čas trpeli vykonávanie niektorých prác zo svojich nehnuteľností alebo aby na nich trpeli dočasné umiestnenie konštrukcií.

(2) Ak stavebný úrad v rozhodnutí podľa § 94 ods. 2 zákona nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má oprávnenie na stavebné práce, rozhodnutie obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 1 aj
a) názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby, ktorá je povinná vykonať zabezpečovacie práce,
b) povinnosť vlastníka stavby znášať vykonanie zabezpečovacích prác a uhradiť náklady spojené s ich vykonaním.
------------------------------------------------------------------------
/10/ § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

§ 27
Žiadosť o poskytnutie štátneho stavebného príspevku
(k § 95 zákona)


(1) Žiadosť o poskytnutie štátneho stavebného príspevku obsahuje meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) žiadateľa, účel príspevku, jeho požadovanú výšku a odôvodnenie žiadosti.

(2) K žiadosti o poskytnutie štátneho stavebného príspevku sa prikladá
a) doklad o vlastníckom práve k nehnuteľnosti,
b) rozhodnutie stavebného úradu, ktorým boli vo verejnom záujme nariadené nevyhnutné úpravy, zabezpečovacie práce alebo odstránenie stavby,
c) doklad, ktorým žiadateľ preukazuje účelnosť nákladov na vykonanie nariadených prác.

§ 28
Dokumentácia vedenia stavby
(k § 46d zákona)


(1) Stavebný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku.

(2) Do stavebného denníka sa zapisujú
a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní alebo od podmienok určených v stavebnom povolení alebo v inom rozhodnutí či opatrení,
b) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné práce a priebeh výstavby, najmä časový postup prác, teplota vo vzťahu k stavebným prácam najmä s mokrým výrobným procesom, počasie, napr. pri zemných prácach a terénnych úpravách,
c) dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
d) zápisy projektanta a projektanta čiastkových projektov stavby alebo autora architektonického diela, geodeta a kartografa stavby,
e) zápisy stavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu a vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom,
f) zápisy osoby vykonávajúcej stavebný dozor alebo kvalifikovanej osoby, ktorá vedie uskutočňovanie stavby, zhotoviteľa (dodávateľa) stavby,
g) údaje o odstránení stavebných vád a nedorobkov podľa podmienok kolaudačného rozhodnutia.

(3) Ak ide o technicky jednoduchú stavbu alebo o stavebné práce malého rozsahu, pri ktorých tak určil stavebný úrad v podmienkach stavebného povolenia, denné záznamy môžu byť nahradené jedným záznamom za obdobie najviac siedmich dní.

§ 29
Dokumentácia skutočného realizovania stavby a zjednodušená dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby)
(k § 104 zákona)


(1) Dokumentácia skutočného realizovania stavby, ktorej obstaranie nariadil stavebný úrad, obsahuje najmä

a) údaje o druhu, účele a mieste stavby, meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) vlastníka stavby, parcelné čísla stavebného pozemku podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych alebo iných práv /1/ a údaje o rozhodnutiach o stavbe; ak sa rozhodnutia nezachovali, aspoň približný rok dokončenia stavby,
b) situačný výkres súčasného stavu územia v mierke katastrálnej mapy so zakreslením polohy stavby a s vyznačením väzieb na okolie, najmä odstupov od hraníc susedného pozemku a od susedných stavieb, a pripojenia na pozemné komunikácie a siete technického vybavenia; v odôvodnených prípadoch aj v podrobnejšej mierke,
c) výsledný operát merania a zobrazenia skutočného vyhotovenia stavby, /12/
d) stavebné výkresy vypracované podľa skutočného realizovania stavby (najmä pôdorysy, rezy, pohľady) s opisom všetkých priestorov a miestností podľa súčasného spôsobu užívania a s vyznačením ich rozmerov a plošných výmer,
e) technický opis stavby a jej vybavenia, základné údaje o technických parametroch technologických a ekologických zariadení.

(2) Zjednodušená dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ktorej obstaranie nariadil stavebný úrad, obsahuje najmä
a) údaje podľa odseku 1 písm. a) a e),
b) situačný výkres a zjednodušené výkresy skutočného realizovania stavby v rozsahu a podrobnostiach zodpovedajúcich druhu a účelu stavby s opisom spôsobu užívania všetkých priestorov a miestností.
------------------------------------------------------------------------
/1/ § 18 a 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
/12/ § 36 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 178/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii.


§ 30
Návrh na vyvlastnenie
(k § 112 a 113a zákona)


Návrh na vyvlastnenie obsahuje najmä

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) osoby, v ktorej prospech sa má uskutočniť vyvlastnenie,
b) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) osoby, voči ktorej vyvlastnenie smeruje,
c) označenie pozemku alebo jeho časti a označenie stavby podľa údajov katastra nehnuteľností, /1/ aké právo a v akom rozsahu sa má vyvlastniť,
d) návrh náhrady,
e) účel, na ktorý sa vyvlastnenie navrhuje, a odôvodnenie návrhu,
f) dôkaz o tom, že pokus o získanie práva k pozemku alebo stavbe dohodou bol bezvýsledný,
g) výpis z katastra nehnuteľností alebo výpis z pozemkovej knihy s identifikáciou podľa katastra nehnuteľností,
h) kópiu z katastrálnej mapy so zakreslením pozemkov a stavieb navrhnutých na vyvlastnenie doplnenú situáciou z iných mapových podkladov, ktoré graficky vyjadrujú právne vzťahy k nehnuteľnostiam v prípadoch, keď tieto vzťahy neboli dosiaľ vyznačené v katastrálnej mape; ak sa navrhuje vyvlastniť časť pozemku, pripojí sa aj geometrický plán v troch vyhotoveniach,
i) prehľad vecných práv viaznucich na nehnuteľnosti.
------------------------------------------------------------------------
/1/ § 18 a 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 31
Obsah rozhodnutia o vyvlastnení
(k § 114 zákona)


Rozhodnutie o vyvlastnení okrem všeobecných náležitostí /10/ a náležitostí podľa § 114 ods. 2 a § 116 ods. 1 zákona obsahuje
a) meno (názov) a adresu (sídlo) osoby, voči ktorej vyvlastnenie smeruje,
b) meno (názov) a adresu (sídlo) osoby, v ktorej pros-pech sa vyvlastňuje.
------------------------------------------------------------------------
/10/ § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).


§ 32
Účinnosť


Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

László Miklós v. r.

Lightbox
Tu si môžete uložiť nehnuteľnosti, ktoré vás zaujali.
Zobraziť všetky nehnuteľnosti v Lightboxe
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD