Odstránenie stavby na žiadosť | REALITY MOVE | Realitná kancelária Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Odstránenie stavby na žiadosť
22.06.2012

V súlade s § 88 ods. 3 a nasl. Stavebného zákona je na odstránenie stavby potrebné povolenie stavebného úradu, pokiaľ odstránenie nebolo nariadené. O povolenie môže žiadať vlastník stavby.
V žiadosti o povolenie na odstránenie stavby vlastník stavby uvedie:

- druh, účel, miesto a označenie stavby,

- dôvody odstránenia stavby a

- dátum predpokladaného začatia a skončenia prác,

- či stavbu odstráni svojpomocne alebo prostredníctvom zhotoviteľa,

- ako sa naloží s odpadom a s uvoľneným pozemkom a

- aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov a stavieb.

Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie zariadenia staveniska, ktorého dočasnosť bola obmedzená v stavebnom povolení na čas trvania stavby, a na odstránenie stavieb a zariadení, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu. Pri drobných stavbách, informačných, reklamných a propagačných zariadeniach postačí ohlásenie lehoty, do ktorej budú odstránené.

Podrobnosti o obsahu žiadosti o povolenie na odstránenie stavby upravuje Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a to v § 24:

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) vlastníka stavby,
b) druh, účel, miesto a označenie stavby podľa katastra nehnuteľností,
c) dôvody odstránenia stavby a predpokladaný termín začatia a skončenia prác,
d) názov a sídlo odborne vybavenej právnickej osoby, ktorá odstránenie stavby vykoná; ak vlastník bude odstraňovať stavbu svojpomocou, uvedie meno a adresu oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstraňovaním stavby,
e) údaj, či sa stavba odstráni použitím trhavín,
f) údaje o tom, ako sa naloží s vybúraným materiálom a kam sa prebytočný materiál uloží,
g) zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi,
h) informácia o tom, ako sú zabezpečené doterajším nájomcom bytov a nebytových priestorov náhradné byty, ubytovanie alebo priestory,
i) ako bude využitý uvoľnený pozemok,
j) návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe, ak sa majú z týchto nehnuteľností vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť.

K žiadosti o povolenie na odstránenie stavby sa pripojí
a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom,
b) technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku,
c) v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania,
d) doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred,
e) pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby,
f) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
g) pri stavbe, v ktorej bolo zabudované jadrové zariadenie, povolenie úradu jadrového dozoru udelené na základe posúdenia dokumentácie o jadrovej bezpečnosti pri vyraďovaní podľa osobitného predpisu.

Ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, žiadosť obsahuje aj fotodokumentáciu, dokumentačné výkresy alebo inú dokumentáciu (napríklad meračskú alebo modelovú).

Za žiadosť o povolenie odstránenia stavby sa obci uhrádza poplatok vo výške 6,50 € na základe zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch položka č. 62.

Po odstránení stavby požiada vlastník príslušnú obec o zrušenie súpisného čísla budovy a následne podá žiadosť o výmaz stavby z LV, ak stavba bola zapísaná v katastri nehnuteľností.


Vypracoval: Mgr. Róbert Podhorský, REALITY MOVE, s.r.o.


Lightbox
Tu si môžete uložiť nehnuteľnosti, ktoré vás zaujali.
Zobraziť všetky nehnuteľnosti v Lightboxe
 
© 2019 REALITY MOVE
made by TRIAD