Vzor Návrh na vklad | REALITY MOVE | Realitná kancelária Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Vzor Návrh na vklad
01.03.2015

Katastrálny úrad v Bratislave
Správa katastra hlavného mesta Bratislava

 

Navrhovatelia:

1. Miroslav Predávajúci, rod. Predávajúci, Okružná 234/10, 821 01 Bratislava,

Dát. nar.: 17.01.1970, r.č.: 700117/1234, č. OP: EA SL 444222, štátna príslušnosť: SR

/ďalej len „predávajúci"/


2. Anton Kupujúci, rod. Kupujúci, Podunajská 3456/23, 821 01 Bratislava, Dát. Nar.: 26.11.1967, r.č.: 671126/9876, č. OP: SL 232434, štátna príslušnosť: SR
/ďalej len „kupujúci"/


Vec

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

I.

Navrhovatelia uzavreli dňa 16.03.2011 Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (ďalej len „Zmluva") priloženú v dvoch vyhotoveniach k tomuto návrhu - (príloha č. 1). Celková dohodnutá kúpna cena za Predmet prevodu predstavuje sumu spolu 69.700,-€ (slovom: šesťdesiatdeväťtisícsedemsto eur).


II.

Predmetom prevodu podľa predmetnej Zmluvy sú nehnuteľnosti, a to:

a) byt č. 6 na 3. poschodí bytového domu súpisné č. 234, na ul. Okružná 10 v Bratislave - mestská časť Ružinov, postaveného na parcele č. 1222 o výmere 227 m2 a č. 1223 o výmere 166 m2,
b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu prislúchajúcich k vlastníctvu bytu o veľkosti 6543/339378,
c) spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch prislúchajúcich k vlastníctvu bytu:

- parc. č. 1222 o výmere 227 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parc. č. 1223 o výmere 166 m2, zastavané plochy a nádvoria,

o veľkosti 6543/339378.

nachádzajúce sa v katastrálnom území Ružinov, okres Bratislava II, obec Bratislava - mestská časť Ružinov, zapísaných na LV č. 123 vedených Katastrálnym úradom Bratislava, Správa katastra hlavného mesta Bratislava /ďalej len „nehnuteľnosti"/.


III.

Zmluvné strany zmluvy uvedenej v bode I. vyhlasujú, že sú oprávnené s jej predmetom disponovať bez obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej forme, a preto navrhujú Katastrálnemu úradu v Bratislave, Správe katastra hlavného mesta Bratislava, aby vydal toto

rozhodnutie :

zapisuje sa na LV č. 123, Okres: Bratislava II, obec Bratislava - mestská časť Ružinov, katastrálne územie Ružinov, Katastrálny úrad Bratislava, Správa katastra hlavného mesta Bratislava, pre:


a) byt č. 6 na 3. poschodí bytového domu súpisné č. 234, na ul. Okružná 10 v Bratislave - mestská časť Ružinov, postaveného na parcele č. 1222 o výmere 227 m2 a č. 1223 o výmere 166 m2,
b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu prislúchajúcich k vlastníctvu bytu o veľkosti 6543/339378,
c) spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch prislúchajúcich k vlastníctvu bytu:

- parc. č. 1222 o výmere 227 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parc. č. 1223 o výmere 166 m2, zastavané plochy a nádvoria,

o veľkosti 6543/339378.

V časti B LV:

32. Anton Kupujúci, rod. Kupujúci
Bytom: Podunajská 3456/23, 821 01 Bratislava
Dát. Nar.: 26.11.1967
r.č.: 671126/9876
Štátna príslušnosť: SR

Spoluvlastnícky podiel: 1/1


V ostatných častiach bez zmien.


V Bratislave, dňa xx.xx.2011......................................................
kupujúci

 

 

......................................................

predávajúci

Prílohy:

2x zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Vyhlásenie správcu bytového domu

 

 

Vypracoval: Mgr. Róbert Podhorský, REALITY MOVE, s.r.o.

Lightbox
Tu si môžete uložiť nehnuteľnosti, ktoré vás zaujali.
Zobraziť všetky nehnuteľnosti v Lightboxe
 
© 2019 REALITY MOVE
made by TRIAD