Vrátenie správneho poplatku na katastri | REALITY MOVE | Realitná kancelária Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Vrátenie správneho poplatku na katastri
08.12.2011

V praxi sa vyskytujú prípady kedy príslušná správa katastra vráti, alebo môže vrátiť časť správneho poplatku zaplateného za úkony katastra.

Prvým prípadom je skutočnosť uvedená v § 10 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, t.j. správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti poplatok v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný. V prípade ak poplatník zaplatil viac ako bol povinný, t.j. vznikol mu preplatok, tento preplatok správny orgán podľa § 10 ods. 2 taktiež vráti v plnej výške. Správny orgán v týchto prípadoch koná aj bez žiadosti poplatníka. Poplatok, resp. preplatok v takýchto prípadoch správny orgán vráti do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa má poplatok alebo preplatok vrátiť. Netreba sa však spoliehať na automatickú činnosť katastra a ak zistíte, že Vám má správny orgán poplatok alebo preplatok podľa týchto ustanovení zákona vrátiť, môžete na to správny orgán vyzvať žiadosťou.

Druhým prípadom kedy správny orgán môže vrátiť časť poplatku, je skutočnosť ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodu na strane poplatníka. V takom prípade správny orgán môže na základe žiadosti poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného poplatku.

Posledným prípadom je ak účastník konania/navrhovateľ požiada o urýchlené rozhodnutie o vklade práva k nehnuteľnosti, t.j. do 15 dní, uhradí poplatok vo výške 265,50 €, a správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nerozhodne. Správa katastra v takomto prípade vráti rozdiel medzi zvýšeným poplatkom a štandardným poplatkom vo výške 66 €, t.j. vráti rozdiel vo výške 199,50 €. Rozdiel však správa katastra nevracia automaticky a je potrebné požiadať príslušnú správu katastra o vrátenie rozdielu.

Uvedené poplatky, resp. preplatok správny orgán vracia poplatníkovi na základe rozhodnutia o vrátení poplatku (preplatku). Rozhodnutie musí obsahovať označenie správneho úkonu, dátum vydania rozhodnutia, presné označenie poplatníka, trvalý pobyt poplatníka, výrok rozhodnutia vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok vracia, spôsob úhrady poplatku, sumu poplatku, ktorá sa má vrátiť (prípadne s uvedením čísla účtu poplatníka na ktorý sa má suma vrátiť), podpis povereného zamestnanca správneho orgánu a odtlačok úradnej pečiatky.

Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku (preplatku) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

Poplatok alebo preplatok zaplatený kolkovými známkami vráti na základe odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku (preplatku) daňový úrad príslušný podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo  uskutočnil konanie, do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia správneho orgánu o vrátení poplatku alebo preplatku.


Vypracoval: Mgr. Róbert Podhorský, REALITY MOVE, s.r.o.

Lightbox
Tu si môžete uložiť nehnuteľnosti, ktoré vás zaujali.
Zobraziť všetky nehnuteľnosti v Lightboxe
 
© 2018 REALITY MOVE
made by TRIAD