Ochrana osobných údajov | REALITY MOVE | Realitná kancelária Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Ochrana osobných údajov

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť REALITY MOVE, s.r.o., Hraničná 12, 821 05 Bratislava, IČO: 44 139 004, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 52058/B realizuje ochranu osobných údajov nasledovne:

 

Príslušné právne predpisy:

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)

 

Zákon č. 18/2018 Z.z.  ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZOOU“)

 

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 

Názov: REALITY MOVE, s.r.o.

Sídlo: Hraničná 12, 821 05 Bratislava

IČO: 44 139 004

zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 52058/B

tel.: 0918/ 186 636

e-mail: realitymove@realitymove.sk

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Rozsah osobných údajov:

 

Osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvané v rozsahu nevyhnutne potrebnom na poskytnutie služby sprostredkovania predaja a/alebo kúpy nehnuteľností, sprostredkovania prenájmu nehnuteľností a poradenských činností v oblasti sprostredkovania prenájmu/predaja/kúpy nehnuteľností (ďalej len „služba“).

 

Predpokladaný rozsah osobných údajov, ktoré môžu byť  spracúvané prevádzkovateľom v súvislosti s poskytovaním služby sú identifikačné údaje a kontaktné údaje dotknutej osoby, údaje o nehnuteľnosti a ďalšie  údaje nevyhnutne potrebné pre riadne poskytnutie služby.

 

Účel spracúvania osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom:

a)      a) poskytnutia služby a s tým spojenou realizáciou úkonov nevyhnutne potrebných pre riadne plnenie a následné uplatňovanie práv z toho vyplývajúcich (za účelom predzmluvných vzťahov, uzatvárania zmlúv ako aj za účelom ich plnenia, zmeny alebo ukončenia, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu objednávateľov, uplatňovanie práv, riešenie reklamácií ako aj pre ďalšie účely, ktoré vyplývajú a súvisia s riadnym plnením zmluvy a záväzných objednávok),

b)    b)   za účelom poskytovania informácií o vlastných produktoch a službách.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Poskytnutie osobných údajov na účely podľa písm. a) predchádzajúceho bodu je nevyhnutné na poskytnutie plnenia, t.j. na poskytnutie služby (zmluvný základ).

Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely podľa písm. b) predchádzajúceho bodu je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je propagácia vlastných produktov a služieb.

Právnym základom spracúvania osobných údajov môže byť v prípadoch, kedy to vyžaduje Nariadenie alebo Zákon o OOU rovnako súhlas dotknutej osoby.

 

Kategórie príjemcov:

Prevádzkovateľ je oprávnený sprístupňovať spracúvané osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v súlade s  platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov nasledovným kategóriám príjemcov:

a)    tretím osobám, ktoré prevádzkovateľ poverí vymáhaním pohľadávok alebo uplatnením iných oprávnených práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobe, a to za účelom uplatnenia pohľadávok a iných práv prevádzkovateľa, vrátane prípadu postúpenia pohľadávok prevádzkovateľa na tretiu osobu, a to aj po skončení zmluvného vzťahu s dotknutou osobou,

b)   súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobe alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,

c)    zmluvným partnerom prevádzkovateľa, ktorí prevádzkovateľovi poskytujú služby a/alebo plnenia týkajúce sa služby,

d)   poštovým podnikom, kuriérskym spoločnostiam a/alebo iným osobám poskytujúcim poštové služby alebo vykonávajúcim doručovanie.

 

Doba uchovávania osobných údajov:

V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú minimálne po dobu platnosti zmluvy, ako aj po jej skončení v prípade vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymáhania pohľadávok prevádzkovateľa za poskytnuté služby, v prípade vybavovania podaní dotknutej osoby alebo splnenia zákonných podmienok pre uplatnenie práv alebo splnenia iných povinností uložených príslušnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v prípadoch, kedy právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas po dobu trvania súhlasu dotknutej osoby.

 

Ďalšie informácie vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov:

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Bez ohľadu na uvedené dotknutá osoba berie na vedomie, že neposkytnutím osobných údajov môže mať za následok nemožnosť riadneho poskytnutia služby.

Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ktoré je oprávnený spracúvať na základe právnych základov stanovených príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov s použitím automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracúvania.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o dotknutých osobách v súlade s platnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Práva dotknutých osôb:

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o:

a)         účele spracúania osobných údajov,

b)         kategórii spracúvaných osobných údajov,

c)         príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,

d)         dobe uchovávania osobných údajov,

e)         práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov/ vymazanie alebo obmedzenie spracúvania/ práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f)          právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,

g)         zdroji osobných údajov,

h)         existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

 

Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ak nastanú nižšie uvedené skutočnosti. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak

 

a)         osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,

b)         dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c)         dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,

d)         osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e)         je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

f)          sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie  osobných údajov, ak

a)         ako dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b)         spracúvanie osobných údajov je nezákonné a  dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c)         prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d)         dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa  prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

 

a)         sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

b)         spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Odvolanie súhlasu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov v prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, a to zaslaním odvolania súhlasu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: V prípade ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušný dozorný orgán.

 

Právo dotknutej osoby namietať spracúvanie osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie vykonávané za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

 

Lightbox
Tu si môžete uložiť nehnuteľnosti, ktoré vás zaujali.
Zobraziť všetky nehnuteľnosti v Lightboxe
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD